Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1723 4,4329
USAUSD 3,8448 4,0855
GBPGBP 4,8606 5,2021
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2021 4,4025
USAUSD 3,8723 4,0575
GBPGBP 4,8855 5,1767

Jeśli masz w Banku Spółdzielczym w Skoczowie (dalej “Bank”) kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: “FWK”).

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1925 z póź. zm.) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt zabezpieczony hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

    

W ramach FWK możesz ubiegać się o:

 • Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu:
  • Wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
  • Wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
  • Wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
  • Wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł
 • Pożyczkę na spłatę zadłużenia:
  • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, Kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku o udzielenie Pożyczki
  • Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
  • maksymalna kwota Pożyczki  to 72 000 zł

Wsparcie lub Pożyczka są zwrotne.

    

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ?

O Wsparcie / Pożyczkę mogą ubiegać się Kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

 • co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej kwoty dochodu do uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej (kwota ta wynosi 1 552 zł)
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej kwoty dochodu na osobę do uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej pomnożonej przez liczbę osób w gospodarstwie (kwota ta wynosi 1 200 zł na osobę)

oraz

 • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczoną hipoteką, przeznaczoną na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
  • nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej
  • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
  • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
  • innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych

lub

 • posiadają udzielony przez Bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

    

W jakich przypadkach nie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie / Pożyczka nie może być przyznane, jeżeli:

 • umowa o pracę została wypowiedziana przez Kredytobiorcę lub z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy
 • jeden z Kredytobiorców uzyskał Wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że Wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego Wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
 • za okres, w którym Kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • w dniu złożenia Wniosku o Wsparcie Kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku
  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku
 • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
 • jeden z Kredytobiorców jest w stanie upadłości konsumenckiej

Przelew Wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy Kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

   

Jak skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

W celu uzyskania Wsparcia / Pożyczki należy złożyć Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wraz z dodatkowymi dokumentami. Wniosek o udzielenie Wsparcia / Pożyczki można złożyć w dowolnej placówce Banku.

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, Kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o Pożyczkę. Do wniosku o wydanie Promesy / Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Po pozytywnej weryfikacji Wniosku o udzielenie Wsparcia / Pożyczki Kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie / Pożyczkę z Bankiem.

    

Zwrot Wsparcia / Pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Zwrot Wsparcia / Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2 - letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Spłata przez Kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat Wsparcia lub Pożyczki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.