Skargi/reklamacje

 
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Skoczowie
 
                                

INFORMACJA DLA KLIENTA      

 

W zakresie trybu i zasad wnoszenia i rozpatrywania skarg/reklamacji

    Klientów Banku Spółdzielczego w Skoczowie


1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.


2. Klient może złożyć do Banku reklamację dotyczącą świadczonych usług przez Bank lub jego działalności w następujących formach:
1) pisemnej – osobiście w jednostkach organizacyjnych Banku albo przesyłką pocztową;
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostkach organizacyjnych Banku;
3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wysyłając e-mail na adres bank@bs.skoczow.pl.


3. Jednostki organizacyjne Banku, w których można złożyć reklamację:
1) Centrala w Skoczowie, ul. Objazdowa 10, tel. 33 857 95 00;
2) Oddział w Skoczowie, ul. Objazdowa 10, tel. 33 857 95 00;
3) Oddział w Brennej, ul. Wyzwolenia 97, tel. 33 851 34 90;
4) Oddział w Chybiu, ul. Bielska 47, tel. 33 856 10 62;
5) Oddział w Strumieniu, ul. Pocztowa 5, tel. 33 857 01 47;
6) Punkt Obsługi Klienta w Dębowcu, ul. Katowicka 6, tel. 33 857 83 10;
7) Punkt Obsługi Klienta w Górkach Wielkich, ul. Breńska 2, tel. 33 853 99 72;
8) Punkt Obsługi Klienta w Skoczowie, ul. G. Morcinka 18A, tel. 33 858 47 53;
9) Punkt Obsługi Klienta w Pruchnej, ul. Główna 3, tel. 33 857 90 03.


4. Reklamacja winna zawierać w szczególności dane Klienta, datę zdarzenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niedogodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. W miarę możliwości do reklamacji dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji.


5. Klient może składać reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym Klient jest informowany na etapie zawierania umowy.


6. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania reklamacji przez Bank.


7. Reklamacja przekazana do Banku rozpatrywana jest w sposób zapewniający wydanie niezależnego  i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.


8. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie:
1) 15 dni roboczych od daty jej otrzymania w przypadku reklamacji, które dotyczą  praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych;
2) 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania dla pozostałych reklamacji.


9. W przypadku, uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminach wskazanych w ust. 8, Bank:
1) informuje Klienta pisemnie lub we wskazany przez niego sposób o konieczności wydłużenia terminu odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że informacja ta może być przekazana wyłącznie na trwałym nośniku;
2) podaje przyczyny opóźnienia;
3) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
4) określa przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć:
a) 35 dni roboczych od daty jej otrzymania w przypadku reklamacji, które dotyczą praw   i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych;
b) 60 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania w przypadku Klientów – osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnychi rolników), a dla pozostałych Klientów termin ten nie może przekroczyć 90 dni kalendarzowych dla pozostałych reklamacji.


10. Odpowiedzi na reklamację Bank udziela w formie pisemnej, lub w innej formie uzgodnionej bezpośrednio z Klientem.


11. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:
1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku;
2) złożenia zapisu na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
3) skorzystania z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
4) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (dotyczy osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz rolnicy).


12. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.


13. Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:
1) Rzecznik Finansowy, ul. Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl (dotyczy osob fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz rolnicy);
2) Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa, działający zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie www.zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy/dzialalnosc (dotyczy konsumentów);
3) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny (dotyczy konsumentów).


14. Klient będący konsumentem, ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumenta.


15. Bank Spółdzielczy w Skoczowie, jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu:Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

 

 

 

 Zgłoszenie reklamacji otwórz >>
 Zgłoszenie reklamacji karta płatnicza otwórz >>
 Zgłoszenie reklamacji karta kredytowa otwórz >>
 Zgłoszenie reklamacji karta lokalna otwórz >>
 Zgłoszenie reklamacji usługa biometrii otwórz >>

 

 


 

                                 

INFORMACJA DODATKOWA

dotycząca pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich

 

Bank Spółdzielczy w Skoczowie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu Ustawy są:

 

  1. Rzecznik Finansowy, ul. Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa https://rf.gov.pl/
  2. Bankowy Arbitraż Konsumencki (Arbiter Bankowy) przy związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
    https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
  3. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Pl. Powstańców Warszawy 1, 00‑030 Warszawa https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny